Het Amsterdam Centre of Migration and Refugee Law (ACMRL) van de Vrije Universiteit Amsterdam zoekt een getalenteerde student die als redactiesecretaris wil werken bij Verblijfblog.nl. Deadline voor sollicitaties is vrijdag 22 september 2023. Op Verblijfblog voorzien leden van het ACMRL actuele migratierechtelijke thema’s van toelichting. Verblijfblog beoogt de kwaliteit van berichtgeving in verschillende media over...

Het punitieve karakter van de vreemdelingenbewaring

Sinds 2015 is het wetsvoorstel Wet Terugkeer en Vreemdelingenbewaring in omloop bij het parlement. Het wetsvoorstel noopt ertoe om...

Arbeid door vreemdelingen teveel beperkt door 24-weken-eis

Op 18 april 2023 oordeelde de rechtbank in Arnhem dat de voorwaarde dat asielzoekers in Nederland maar 24 weken...

Vaststellingsprocedure staatloosheid en uitgebreid optierecht voor staatloze kinderen: het wachten waard?

Op 6 juni 2023 zijn de vaststellingsprocedure staatloosheid en de wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap (RWN) aangenomen,...

Het afhankelijk verblijfsrecht van huwelijksmigranten in internationaal-vergelijkend perspectief

Eind januari presenteerde de Vrije Universiteit het onderzoek ‘Heb geduld. De betekenis van het afhankelijk verblijfsrecht in het dagelijks...

Automatische dwangsommen in asielrecht niet langer verschuldigd

Met de Tijdelijke wet opschorting dwangsommen IND wilde de wetgever een einde maken aan het sterk stijgende bedrag aan...

Hoe staat het met de Spreidingswet?

Afgelopen zomer kondigde de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid verschillende maatregelen aan om de ‘opvangcrisis’ het hoofd te bieden,...

Mogelijkheden om te werken voor asielzoekers uit Oekraïne en andere landen

Op 1 februari 2023 berichtte de NOS dat bijna de helft van de Oekraïense asielzoekers in Nederland aan het...

Nareismaatregel gezinshereniging vluchtelingen mag niet worden toegepast

Het uitstel van gezinshereniging voor nareizende familieleden van vluchtelingen is onrechtmatig, zo oordeelde Raad van State op 8 februari...

Russische deserteurs en asiel: Een complexe constellatie

Andrey Medvedev, een voormalig commandant van de beruchte Russische huurlingengroep Wagner, heeft asiel aangevraagd in Noorwegen. Hij gaf aan...

Mag Nederland Russische dienstweigeraars en deserteurs terugsturen?

Russische dienstplichtigen tot 27 jaar die naar Nederland zijn gevlucht worden door Nederland niet teruggestuurd naar Rusland. Russen tussen...

Hof van Justitie over nareis en kindhuwelijken

Op 17 november 2022 oordeelde het Hof van Justitie dat gezinshereniging van een moeder bij haar alleenstaande minderjarige dochter...

Wanneer kan een ernstig zieke vreemdeling niet worden uitgezet?

Op 22 november 2022 oordeelde het Hof van Justitie dat een vreemdeling niet mag worden uitgezet als er een...

Rechter moet zelfstandig vreemdelingendetentie toetsen

Op 8 november 2022 heeft het Hof van Justitie uitspraak gedaan over de rol van de rechter in vreemdelingendetentiezaken....

Verlenging van de beslistermijn in asielprocedures

In de brief van 28 augustus 2022 over de opvangcrisis kondigde de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie aan dat...

Nederland schorst afspraken van de Turkije-deal om asielzoekers over te nemen

Als reactie op de aanhoudende opvangcrisis heeft de Nederlandse regering eind augustus 2022 verschillende maatregelen aangekondigd. Een van deze...

Kabinetsplannen beperking gezinshereniging van vluchtelingen

Vrijdag 26 augustus 2022 presenteerde het kabinet een ‘asielcompromis’ met als doel de opvangcrisis in Ter Apel op te...

Verschil in behandeling tussen asielzoekers uit Oekraïne en asielzoekers uit andere landen

Mensen die zijn gevlucht uit Oekraïne worden opgevangen in gemeenten onder verantwoordelijkheid van burgemeesters. Asielzoekers uit andere landen vallen...

Belangrijke uitspraak Hof van Justitie: buitenlandse ouders van Nederlandse kinderen komen in aanmerking voor...

Vreemdelingen van buiten Europa die de ouder zijn van een Nederlandse kind kunnen onder bepaalde voorwaarden een verblijfsrecht in...

Toegang tot Hoger Onderwijs voor Ongedocumenteerde  Jongeren: Het ‘Amsterdamse Convenant’ Uitgelegd  

Op 10 maart 2022 ondertekende de gemeente Amsterdam met de vijf Amsterdamse universiteiten en hogescholen een convenant over de...

EU-burgers en het recht op toegang tot daklozenopvang

EU-burgers die op straat komen, wordt de toegang tot daklozenopvang door gemeenten geweigerd, onder meer door hen als ‘niet...

De nieuwe Wet Inburgering: wat zijn nu de regels?

Op 1 januari 2022 is de nieuwe Wet Inburgering in werking getreden. Er is van alles veranderd en er...

Waarom is er sprake van een opvangcrisis in Nederland?

Nederland heeft opnieuw te kampen met een opvangcrisis. Asielzoekers slapen op stoelen, onder bureaus en in tenten en moeten...

Wanneer is er sprake van een schijnrelatie of -huwelijk?

Partnermigratie is de meest voorkomende reden voor migratie naar Nederland. Een van de vereisten voor gezinshereniging met een partner...

Nieuwe EHRM uitspraak verkleint reikwijdte verbod op collectieve uitzetting

Op 5 april 2022 oordeelde het Europees Hof voor de Rechten van de Mens dat de grootschalige terugdringing van...

De toeslagenaffaire: gevolgen voor gezinshereniging

Naar aanleiding van de toeslagenaffaire presenteerde de Raad van State een reflectieverslag. Het onderzocht daarin of ook in het...

Nederland ruimhartig voor vluchtelingen uit Oekraïne

De Europese Unie heeft een maatregel van tijdelijke bescherming afgekondigd voor specifieke categorieën vluchtelingen uit Oekraïne. Sommige Oekraïners en...

Oekraïners moeten toch asiel aanvragen

Aanvankelijk werd gezegd dat vluchtelingen uit Oekraïne geen asiel in Nederland hoefden aan te vragen. In een brief van...

Leefgeld voor vluchtelingen uit Oekraïne én andere landen

Op 21 maart maakte het kabinet de hoogte van het leefgeld aan vluchtelingen uit Oekraïne bekend. Hoeveel geld krijgen...

Tijdelijke bescherming van Oekraïners in Nederland

De Europese Tijdelijke Beschermingsrichtlijn is op 4 maart 2022 voor het eerst geactiveerd, voor Oekraïners. In 2005 is deze...

Asiel voor Oekraïners?

Volgens de VN Vluchtelingenorganisatie UNHCR zijn op 3 maart 2022 ongeveer een miljoen Oekraïners het land ontvlucht. Sommigen van...