Dossier: Inleiding migratierecht

Eén van de maatregelen bij de overname van honderd asielzoekers uit kamp Moria – aangekondigd in een Kamerbrief – is het streven om de strafmaat voor mensensmokkel aan te scherpen. Dit blog bespreekt de ontwikkeling van de strafbaarstelling van mensensmokkel en de vraag of humanitaire acties ook onder de strafbaarstelling kunnen vallen. Door Anna Chatelion...
De Afdeling rechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling) heeft een belangrijke uitspraak gedaan over Nederlanders die in het buitenland wonen. Zij verliezen nu tijdens meerderjarigheid na tien jaar automatisch het Nederlanderschap, indien zij ook een tweede nationaliteit hebben. De Afdeling oordeelt dat dit niet in overeenstemming is met het Unierechtelijk evenredigheidsbeginsel....
In december 2019 hield 3FM Serious Request: The Lifeline in samenwerking met het Rode Kruis een inzamelingsactie voor slachtoffers van mensenhandel. Jaarlijks treft mensenhandel wereldwijd naar schatting zo een 25 miljoen mensen. Wat is mensenhandel precies? Hoe ziet de link tussen mensenhandel en verblijfsrecht eruit in theorie en praktijk? En hoe werkt de verblijfsregeling...
In enkele Lidstaten van de Europese Unie wordt hulp aan vluchtelingen strafbaar gesteld als een vorm van medeplichtigheid aan illegale binnenkomst of mensenhandel. Is dit in overeenstemming met Europees recht? Door Pieter Boeles In Italië wordt het redden van bootvluchtelingen en de overbrenging naar Italiaans grondgebied door de hulporganisatie Jugend Rettet strafrechtelijk vervolgd. In Hongarije...
Men kan Nederlander worden op drie manieren: door geboorte uit een Nederlandse ouder, door optie en door naturalisatie. Hoe gaat dat in zijn werk? Door Pieter Boeles en Francien de Lange Afstammingsbeginsel Het Nederlandse nationaliteitsrecht is gebaseerd op het beginsel  dat je Nederlander wordt door afstamming van een Nederlander:  het zogeheten ius sanguinis (recht van het bloed)....
De Wet Arbeid Vreemdelingen (Wav) verbiedt werkgevers om vreemdelingen arbeid te laten verrichten zonder tewerkstellingsvergunning. Doet een werkgever dit wel, dan kan de Inspectie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid hoge boetes opleggen. Volgens de Wav ben je als particulier of bedrijf al snel een werkgever. Wie is werkgever onder de Wav? Door Francien de Lange...
Sinds de crisis in Venezuela proberen steeds meer Venezolanen te vluchten naar onder meer Curaçao. Curaçao is, net als de andere voormalige Antillen, nog altijd onderdeel van het Koninkrijk Nederland. Hoe zit het met het migratierecht ter plekke en gelden dezelfde waarborgen als in Nederland, zoals die van het Vluchtelingenverdrag en het EVRM? Door...
Naast de instroom van vluchtelingen die zich ‘spontaan’ melden in Nederland, selecteert Nederland vluchtelingen om zich hier te komen vestigen in het kader van het hervestigingsbeleid. Op grond van het nationale beleidskader zijn dat zo’n 500 personen per jaar. Hoe gaat dat in zijn werk?
Nederland hanteert een lijst van veilige landen van herkomst van asielzoekers. Het uitgangspunt is dat asielzoekers uit zo’n land geen gevaar lopen en daarom niet in aanmerking komen voor asiel. Onlangs zijn nieuwe landen op de Nederlandse lijst geplaatst. Sommige daarvan gelden gedeeltelijk als veilig, of zijn alleen onveilig voor bepaalde minderheidsgroepen. Hoe zit dat?
Kunnen Amerikanen naar Nederland emigreren na de verkiezing van Trump als president van de Verenigde Staten? RTL Editie NL stelde deze vraag. Wat zijn de opties? Het Nederlands-Amerikaans Vriendschapsverdrag biedt voor Amerikanen waarschijnlijk de meest reële toelatingsregeling.
Met de komst van een toegenomen aantal vluchtelingen naar Nederland is ook hun integratie in de Nederlandse samenleving een actueel thema. Naast het beheersen van de Nederlandse taal, speelt arbeidsparticipatie daarbij een rol. Hoe is de toegang tot de arbeidsmarkt voor asielzoekers juridisch geregeld?
Europa kent twee soorten asielbescherming: de klassieke vluchtelingstatus uit het Vluchtelingenverdrag, en de status van ‘subsidiaire bescherming’. In Nederland werd in 2014 bijna vier keer zoveel asiel verleend op grond van subsidiaire bescherming als op grond van de vluchtelingstatus, in de EU wordt de vluchtelingenstatus vaker verleend. Wat is het verschil tussen deze twee statussen? Door...
Verschillende politieke partijen vinden dat het verblijf van vluchtelingen in Nederland tijdelijk moet zijn. Zodra het mogelijk is, dienen vluchtelingen terug te keren naar hun regio of land van herkomst. Wat is tijdelijk verblijf eigenlijk en wat zou er veranderen aan de tijdelijkheid van het verblijf van asielzoekers? Door: Marcelle Reneman en Martijn Stronks Wat wil de...
Op 4 juni jl. bepaalde het EU Hof van Justitie dat een inburgeringsplicht voor lang verblijvende vreemdelingen van buiten de Europese Unie niet in strijd is met EU-recht. Bij de uitvoering van deze inburgeringsplicht moet Nederland wel bepaalde grenzen inachtnemen. Wat zijn die grenzen en wat zijn de gevolgen van deze uitspraak voor de...
Mensen die ernstige misdrijven hebben gepleegd kunnen geen vluchtelingenstatus krijgen. Nederland heeft dit artikel 1F Vluchtelingenverdrag sinds 1992 aan 920 personen met 50 verschillende nationaliteiten tegengeworpen. Amnesty International en UNHCR hebben kritiek op dit zogeheten 1F-beleid van Nederland, met name op het categorisch tegenwerpen van artikel 1F aan oud-officieren van de Afghaanse veiligheidsdiensten. Hoe zit dit? Door Veeni...
Op 1 april 2015 bepaalde de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, dat in de Donetsk-regio in het oosten van Oekraïne geen situatie is van “willekeurig geweld” als bedoeld in de Vreemdelingenwet. Het oorlogsgeweld in die regio is op zichzelf daarom geen reden om asiel te verlenen. Wanneer is sprake van willekeurig geweld? Door...
De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (de Afdeling) heeft in een aantal recente uitspraken de Kinderpardonregeling uitgelegd. Op grond van deze regeling komen langdurig in Nederland verblijvende kinderen onder voorwaarden in aanmerking voor een verblijfsvergunning. Welke voorwaarden zijn dit en hoe worden ze uitgelegd? Door Nadia Ismaili Wat is de Kinderpardonregeling? De Regeling Langdurig Verblijvende...
De Wet inburgering verplicht migranten in Nederland in te burgeren. Wat houdt deze verplichting in en wat zijn de gevolgen als migranten niet aan de inburgeringsplicht voldoen?  Door Elles Besselsen Wat houdt de inburgeringsplicht in? Van 1998 tot 2007 was inburgering een inspanningsverplichting. Migranten van buiten de Europese Unie waren verplicht deel te nemen aan een integratietraject...
Mensen uit landen zoals Nigeria moeten bij de Belgische of Franse ambassade een visum aanvragen wanneer ze in Nederland op vakantie willen. Hoe zit dat precies en waar moet een vreemdeling procederen als zo’n visum wordt afgewezen?  Door Evelien Brouwer Wat is een visum? Een visum is een door een staat afgegeven document waarmee de houder toestemming...
Wereldwijd zijn er naar schatting 12 miljoen mensen staatloos. Staatlozen ontberen in veel gevallen juridische bescherming. Hoe wordt iemand staatloos, wat zijn daarvan de juridische gevolgen en hoe kan een staatloze bescherming krijgen van zijn meest fundamentele rechten? Door Veeni Naganathar Artikel 1 van het Verdrag betreffende de Status van Staatlozen uit 1954 definieert een staatloze...
PVV-Kamerlid Fritsma stelde onlangs dat we Syriërs wel konden terugsturen, omdat ze eerder al in Turkije geweest waren. Dat zou immers een prima asielbestemming zijn. Wie bepaalt precies of een uitzetting is toegestaan, en aan welke eigenschappen moet een land voldoen om als transitland of asielbestemming te kunnen gelden? De Correspondent 3 januari 2014 'Kan Nederland...
Een belangrijk deel van de gezinsmigratie wordt gereguleerd door het EU-recht. Onder welke voorwaarden is gezinshereniging mogelijk in dit EU-recht? Door Nadia Ismaili     Gezinsmigratie? Gezinsmigratie wordt beheerst door een ingewikkeld pakket aan regels. Naast specifieke Nederlandse regels, zijn er twee verschillende Europese regimes van toepassing: die van het EU-recht en die van het Europees Verdrag voor de...
Gezinsmigratie wordt gereguleerd door nationale en internationale regels. Artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens speelt hierin een belangrijke rol. Onder welke voorwaarden is gezinshereniging mogelijk en kunnen gezinsleden van elkaar worden gescheiden? Door Nadia Ismaili De Correspondent 14 november 2013 'Hebben immigranten recht op een gezinsleven?' Wat is gezinshereniging? Gezinsmigratie is een...

De Vreemdelingenketen

Na de zelfmoord van de asielzoeker Aleksandr Dolmatov in januari 2013 in een detentiecentrum, schreef staatssecretaris Teeven een gedetailleerd rapport. Het is een rijke bron van informatie over de behandeling van asielzoekers, maar niet eenvoudig te lezen. Wat is de “Vreemdelingenketen” en hoe is de uitwisseling van informatie tussen de verschillende organisaties daarin eigenlijk geregeld?  door Pieter Boeles Vreemdelingenketen Wie als vreemdeling Nederland...