Dossier: Uitgeprocedeerde vreemdelingen

Op 24 oktober is Nederland  veroordeeld voor een schending van artikel 3 van het EVRM. De staatssecretaris is volgens het Hof tekortgeschoten bij het beoordelen van een nieuwe, last-minute ('vliegtuigtrap'-) asielaanvraag van Ali Mohammed al-Showaikh. Hoe kwam het Hof tot deze conclusie en wat zijn de gevolgen voor Nederland? Door Masja Zweers Op 20 oktober werd...
Sinds 2015 is het wetsvoorstel Wet Terugkeer en Vreemdelingenbewaring in omloop bij het parlement. Het wetsvoorstel noopt ertoe om een bestuursrechtelijk kader te creëren voor vreemdelingenbewaring. Hoe ziet vreemdelingenbewaring voor terugkeer eruit onder het huidige regime en wat verandert er met het invoeren van de nieuwe wet? Door Myrthe Doorman De Wet Terugkeer en Vreemdelingenbewaring...
Op 8 november 2022 heeft het Hof van Justitie uitspraak gedaan over de rol van de rechter in vreemdelingendetentiezaken. Volgens het Hof moet de rechter de detentie altijd opheffen als deze vindt dat die in strijd is met de wet, ook als de vreemdeling de rechter niet op die strijdigheid heeft gewezen. Wat betekent...
In een brief aan de staatssecretaris stellen verschillende mensenrechtenorganisaties dat de omstandigheden in vreemdelingenbewaring in strijd zijn met de mensenrechten. Hierom zouden onmiddellijk alle vreemdelingen moeten worden vrijgelaten. Dit sluit aan bij een eerdere vrijlating van een aantal vreemdelingen eind maart, zoals door de NOS is bericht. Hoe zit dit precies? Door Elizabeth Arquinigo Pardo, Carlos Oviedo...
Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat het Kinderpardon wordt verruimd en dat in afwachting daarvan de betreffende kinderen niet worden uitgezet. Staatssecretaris Harbers wil de uitzetting niet opschorten en KLM voert aan dat het moet mee werken. Bestaat er zo'n verplichting voor luchtvaartmaatschappijen? Door Maarten den Heijer,...
In enkele Lidstaten van de Europese Unie wordt hulp aan vluchtelingen strafbaar gesteld als een vorm van medeplichtigheid aan illegale binnenkomst of mensenhandel. Is dit in overeenstemming met Europees recht? Door Pieter Boeles In Italië wordt het redden van bootvluchtelingen en de overbrenging naar Italiaans grondgebied door de hulporganisatie Jugend Rettet strafrechtelijk vervolgd. In Hongarije...
Het regeerakkoord bevat plannen voor de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers. Zo mogen gemeenten nog slechts enkele dagen opvang bieden aan onrechtmatig verblijvende vreemdelingen. Wat zijn de beoogde veranderingen (en hebben we dit niet eerder gezien)? Door Lieneke Slingenberg en Hans van Oort De bed-bad-brood-discussie over de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers wordt al jaren gevoerd (zie...
Mag iemand tijdens een herhaald asielverzoek in vreemdelingenbewaring worden geplaatst? Naar aanleiding van een prejudiciële vraag van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State over de geldigheid van artikel 8 van de Europese Opvangrichtlijn, besliste het Hof van Justitie EU van wel. Hoe zit dit precies?
Op 26 november 2015, een jaar na de publicatie van de beslissing van het Europees Comité voor Sociale Rechten, doen de hoogste Nederlandse rechters uitspraak over de opvang van migranten zonder verblijfsvergunning. Wat houden deze uitspraken precies in? En wat zijn de gevolgen? Lieneke Slingenberg en Elles Besselsen Hoe zat het ook alweer? In november 2014 werd...
Lidstaten mogen vreemdelingen zonder een verblijfsvergunning die een gevaar voor de openbare orde vormen, onmiddellijk uitzetten. In Nederland wordt dit gevaar steevast aangenomen bij een enkele verdenking of veroordeling van een misdrijf. Maar is deze praktijk in overeenstemming met de Europese Terugkeerrichtlijn? De Raad van State vroeg het Hof van Justitie EU om uitleg....
Op 15 april 2015 heeft het Comité van Ministers van de Raad van Europa zich uitgesproken over de beslissing van het Europees Comité voor Sociale Rechten dat Nederland opvang moet bieden aan onrechtmatig verblijvende vreemdelingen. Wat houdt de aanbeveling aan Nederland in? Hebben deze vreemdelingen nu wel of geen recht op bed, bad en...
Op 2 april 2015 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in twee uitspraken bepaald dat onrechtmatig in Nederland verblijvende Marokkanen zonder paspoort niet in vreemdelingenbewaring kunnen worden geplaatst, nu Marokko niet meewerkt aan hun terugkeer. Hoe zit dit precies?  Door Elles Besselsen Vreemdelingenbewaring In een eerder blog over vreemdelingenbewaring is beschreven dat onrechtmatig in...
De Rechtbank Amsterdam besliste onlangs dat uitgeprocedeerde asielzoekers tot 1 mei 2015 in de Vluchtgarage in Amsterdam mogen blijven. Eerdere ontruiming achtte de rechter inhumaan omdat de groep overdag onder winterse omstandigheden op straat zou belanden. Het Gerechtshof Amsterdam besliste op 31 maart dat de gemeente wel mag overgaan tot onmiddellijke ontruiming. Hoe zit...
Op 18 december 2014 deed het Hof van Justitie uitspraak in de zaak Abdida. Het Hof laat zich voor de eerste keer uit over het recht op elementaire sociale voorzieningen voor ernstig zieke migranten zonder verblijfsvergunning in afwachting van terugkeer. Wat staat precies in de uitspraak en voor welke vreemdelingen is deze uitspraak relevant? Door...
Uitgeprocedeerde asielzoekers hebben deze winter recht op nachtopvang, een douche, ontbijt en een avondmaaltijd, zo bepaalde de voorzieningenrechter van de Centrale Raad van Beroep op 17 december 2014. Met deze uitspraak wordt de eerste voorzichtige juridische betekenis gegeven aan de recente uitspraak van het Europees Comité voor Sociale Rechten. Wat is die betekenis precies? Door...
Op 5 juni 2014 heeft het Europees Hof van Justitie op verzoek van een Bulgaarse rechter artikel 15 van de Europese Terugkeerrichtlijn uitgelegd. Het Hof eist dat de rechter het opleggen en verlengen van vreemdelingenbewaring intensief controleert. En vreemdelingen moeten een schriftelijke bevestiging krijgen dat zij niet uitzetbaar zijn. Wat betekent dit voor Nederland?  Door...
Nederland handelt in strijd met het Europees Sociaal Handvest door geen onderdak, kleding en voedsel te verschaffen aan vreemdelingen die onrechtmatig op het grondgebied verblijven. Dat oordeelt het Europees Comité voor Sociale Rechten in de zaak Conference of European Churches tegen Nederland. Wat zegt het Comité? Door Lieneke Slingenberg en Martijn Stronks Op 17 januari 2013...
De Raad van State heeft op 5 november 2014 geoordeeld dat er op dit moment geen vreemdelingen kunnen worden uitgezet naar Somalië. Dit betekent dat illegaal verblijvende vreemdelingen uit Somalië niet langer in vreemdelingenbewaring kunnen worden gesteld. Toch kunnen deze vreemdelingen hieraan geen verblijfsaanspraken ontlenen. Hoe zit dat? Door Thomas Spijkerboer en Martijn Stronks Wanneer...
Vandaag heeft het Europese Hof voor de Rechten van de Mens uitspraak gedaan in de zaak Jeunesse t. Nederland. Het EHRM stelt in deze uitspraak dat Nederland het recht op gezinsleven heeft geschonden door vast te houden aan het mvv-vereiste. Wat houdt dit vereiste in? En heeft deze uitspraak gevolgen voor het Nederlandse gezinsherenigingsbeleid? Door...
Op 4 juli jl. oordeelde de Rechtbank van Amsterdam dat de bewoners van de ‘Vluchthaven’ in Amsterdam het pand binnen vier dagen moeten verlaten. De gemeente is niet verplicht om alternatieve opvang te bieden aan de groep als geheel. Wel moet zij opnieuw beoordelen of de bewoners op individuele gronden recht op opvang hebben.  Door Lieneke...

Aanzuigende werking

In het debat over het Nederlandse asielbeleid stellen bewindslieden en politici regelmatig dat dit beleid de instroom van asielzoekers kan beïnvloeden. Hoe groot is de instroom van asielzoekers in Nederland? Is er bewijs dat het soepeler of juist strenger maken van het asielbeleid invloed heeft op de asielinstroom? Door Marcelle Reneman De Correspondent 17 december 2013...
Het Europees Comité voor Sociale Rechten heeft een zogeheten ‘’immediate measure’  genomen over het recht op onderdak, kleren en voedsel voor vreemdelingen zonder verblijfsrecht. Wat betekent dit? Lieneke Slingenberg en Martijn Stronks  De klacht bij het Europees Comité voor Sociale Rechten (verder: Comité) werd op 17 januari 2013 ingediend door de Conference of European Churches (verder: CEC)...
In de brief die staatssecretaris Teeven op 13 september aan de Tweede Kamer stuurde, geeft hij zijn visie op “de inzet van toezichtmaatregelen en vreemdelingenbewaring bij terugkeer.” Wat is zijn visie op vreemdelingenbewaring?  Door Galina Cornelisse Met de brief deed de staatssecretaris de toezegging gestand die hij op 17 april had gedaan in de hoorzitting naar...
Op zaterdag 23 maart was er in Amsterdam een demonstratie van en voor uitgeprocedeerde asielzoekers. De leuze is “Geen vluchteling op straat of in de cel”. Wat is de juridische achtergrond?  door Thomas Spijkerboer Wat is er aan de hand? In 2012 zijn er in Ter Apel, Sellingen, Den Bosch, Amsterdam en Den Haag tentenkampen van uitgeprocedeerde...
Op 7 januari 2013 heeft Staatssecretaris Teeven conform het regeerakkoord een wetsontwerp  ingediend tot strafbaarstelling van illegaal verblijf. Het gaat om twee relatief kleine wettelijke bepalingen, die al door de vorige regering waren voorbereid. Een bestraffing van illegaal verblijf met een geldboete en de introductie van een 'zwaar inreisverbod'.  Wat betekent dit? door Pieter Boeles Wat...