Illegaliteit

Op 10 maart 2022 ondertekende de gemeente Amsterdam met de vijf Amsterdamse universiteiten en hogescholen een convenant over de toegang van jonge ongedocumenteerde migranten tot hoger onderwijs. Welk probleem moet dit convenant oplossen en hoe gaat het dit doen? Door Jordan Dez en Tara Fiorito Geen hoger onderwijs na 18 jaar Ongedocumenteerde migranten zijn mensen met de...
Het is voor ongedocumenteerde migranten in Nederland moeilijk of zelfs onmogelijk om een QR-code te bemachtigen om toegang tot openbare voorzieningen te krijgen, ook al zijn ze volledig gevaccineerd tegen het Coronavirus. Waarom hebben gevaccineerde ongedocumenteerden in Nederland zoveel moeite om een Coronapas QR-code te krijgen? Door Jordan Dez* De juridische achtergrond: de Koppelingswet Ondanks het feit...
Tien jaar geleden werd het ILO-verdrag inzake huishoudelijk personeel opgesteld met daarin arbeidsrechten voor huishoudelijk personeel. Nederland heeft dit verdrag niet geratificeerd. Verblijfblog legt uit wat de inhoud van het verdrag is, bespreekt waarom Nederland het niet heeft geratificeerd en verklaart waarom dit niet alleen een arbeidsrechtelijke kwestie is, maar migratierechtelijke consequenties heeft. Door Jordan...
Tussen maandag 17 en dinsdag 18 mei 2021 zijn meer dan 8.000 mensen van Marokko naar de Spaanse kust van Ceuta gezwommen of gelopen, zonder dat de Marokkaanse autoriteiten hen tegenhielden. Ceuta, met zijn zwaar beveiligde grens en hoge hekken, staat sinds jaar en dag symbool voor "Fort Europa", maar Spanje vertrouwt daarvoor sterk...
Verblijfblog besprak voorafgaand aan de verkiezingen van 2021 de integratie- en migratieparagrafen van de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen in de Tweede Kamer. Plannen worden per thema vergeleken met eerdere programma’s, waarbij wordt voortgeborduurd op het verkiezingsdossier uit 2017 waarin programma’s sinds 2006 werden vergeleken. Het eerste thema is terugkeer en illegaliteit.  Door Martijn Stronks Het...
Gemengdestatusgezinnen zijn gezinnen waarbij er een partner niet rechtmatig in Nederland verblijft en de andere partner een permanente verblijfsstatus of de Nederlandse nationaliteit bezit. Deze gezinsstatus brengt financiële problemen met zich mee, ook voor de partner mét rechtmatig verblijf of de Nederlandse nationaliteit. Wat zijn deze problemen precies? Door Betty de Hart en Judith de...
Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat het Kinderpardon wordt verruimd en dat in afwachting daarvan de betreffende kinderen niet worden uitgezet. Staatssecretaris Harbers wil de uitzetting niet opschorten en KLM voert aan dat het moet mee werken. Bestaat er zo'n verplichting voor luchtvaartmaatschappijen? Door Maarten den Heijer,...
In enkele Lidstaten van de Europese Unie wordt hulp aan vluchtelingen strafbaar gesteld als een vorm van medeplichtigheid aan illegale binnenkomst of mensenhandel. Is dit in overeenstemming met Europees recht? Door Pieter Boeles In Italië wordt het redden van bootvluchtelingen en de overbrenging naar Italiaans grondgebied door de hulporganisatie Jugend Rettet strafrechtelijk vervolgd. In Hongarije...
De Europese Commissie heeft vandaag voorstellen gepresenteerd over legale migratie naar de Europese Unie. De Commissie wil onder meer 50.000 vluchtelingen opnemen. Verblijfblog bespreekt de voorstellen. Door Thomas Spijkerboer Wat houden de plannen in? Het voorstel van de Commissie heeft drie pijlers: De komende twee jaar hervestigen EU landen minstens 50.000 vluchtelingen vanuit landen rondom Europa, zoals...
Op 10 mei heeft het Europese Hof van Justitie antwoord gegeven op prejudiciële vragen van de Centrale Raad van Beroep in de zaak Chavez-Vilchez. Het Hof verduidelijkt in welke gevallen buitenlandse ouders verblijfsrecht kunnen ontlenen aan het Unieburgerschap van hun kind. Door Nadia Ismaili en Hans van Oort Nederlandse kinderen met ouders zonder rechtmatig verblijf Is er...
Verblijfblog bespreekt de komende weken de integratie- en migratieparagrafen van de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen in de Tweede Kamer. Plannen worden per thema vergeleken met eerdere programma’s sinds 2006. Het eerste thema is terugkeer en illegaliteit.

Wat gebeurt er in Calais?

Calais is al enige tijd het centrum van tragische gebeurtenissen en politieke controverse. De dood van een 14-jarige Afghaanse jongen die een vrachtwagen probeerde te beklimmen, protesten van vrachtwagenchauffeurs, winkeliers en burgers, en het nieuwste Frans-Engelse verdrag om een kilometer lange muur te bouwen maken duidelijk dat het gaat om een complexe situatie. Wat...
De VVD en de PvdA zijn van een plan om alle migranten die via Turkije in Griekenland arriveren gelijk terug te sturen naar Turkije. In ruil daarvoor komt er een legale migratieroute van Turkije naar Europa waarmee jaarlijks tussen de 150- en 250 duizend vluchtelingen Europa in mogen. Is dit plan juridisch haalbaar? Door Emanuela...
Op 26 november 2015, een jaar na de publicatie van de beslissing van het Europees Comité voor Sociale Rechten, doen de hoogste Nederlandse rechters uitspraak over de opvang van migranten zonder verblijfsvergunning. Wat houden deze uitspraken precies in? En wat zijn de gevolgen? Lieneke Slingenberg en Elles Besselsen Hoe zat het ook alweer? In november 2014 werd...
Lidstaten mogen vreemdelingen zonder een verblijfsvergunning die een gevaar voor de openbare orde vormen, onmiddellijk uitzetten. In Nederland wordt dit gevaar steevast aangenomen bij een enkele verdenking of veroordeling van een misdrijf. Maar is deze praktijk in overeenstemming met de Europese Terugkeerrichtlijn? De Raad van State vroeg het Hof van Justitie EU om uitleg....
Op 15 april 2015 heeft het Comité van Ministers van de Raad van Europa zich uitgesproken over de beslissing van het Europees Comité voor Sociale Rechten dat Nederland opvang moet bieden aan onrechtmatig verblijvende vreemdelingen. Wat houdt de aanbeveling aan Nederland in? Hebben deze vreemdelingen nu wel of geen recht op bed, bad en...
De Rechtbank Amsterdam besliste onlangs dat uitgeprocedeerde asielzoekers tot 1 mei 2015 in de Vluchtgarage in Amsterdam mogen blijven. Eerdere ontruiming achtte de rechter inhumaan omdat de groep overdag onder winterse omstandigheden op straat zou belanden. Het Gerechtshof Amsterdam besliste op 31 maart dat de gemeente wel mag overgaan tot onmiddellijke ontruiming. Hoe zit...
De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (de Afdeling) heeft in een aantal recente uitspraken de Kinderpardonregeling uitgelegd. Op grond van deze regeling komen langdurig in Nederland verblijvende kinderen onder voorwaarden in aanmerking voor een verblijfsvergunning. Welke voorwaarden zijn dit en hoe worden ze uitgelegd? Door Nadia Ismaili Wat is de Kinderpardonregeling? De Regeling Langdurig Verblijvende...
Uitgeprocedeerde asielzoekers hebben deze winter recht op nachtopvang, een douche, ontbijt en een avondmaaltijd, zo bepaalde de voorzieningenrechter van de Centrale Raad van Beroep op 17 december 2014. Met deze uitspraak wordt de eerste voorzichtige juridische betekenis gegeven aan de recente uitspraak van het Europees Comité voor Sociale Rechten. Wat is die betekenis precies? Door...
Op 3 november jl. zijn zeker 24 migranten bij een bootongeluk omgekomen in de Zwarte Zee. Zij waren op weg van Turkije naar Europa. Migranten kiezen steeds vaker voor deze ‘Zwarte Zee route’ in plaats van de ‘Centraal-Mediterrane Route’. Wat betekent dit? Door Theodore Baird Maandag 3 november 2014 zonk een kleine rondvaartboot voor toeristen ‘Torun'...
Op 5 juni 2014 heeft het Europees Hof van Justitie op verzoek van een Bulgaarse rechter artikel 15 van de Europese Terugkeerrichtlijn uitgelegd. Het Hof eist dat de rechter het opleggen en verlengen van vreemdelingenbewaring intensief controleert. En vreemdelingen moeten een schriftelijke bevestiging krijgen dat zij niet uitzetbaar zijn. Wat betekent dit voor Nederland?  Door...
Nederland handelt in strijd met het Europees Sociaal Handvest door geen onderdak, kleding en voedsel te verschaffen aan vreemdelingen die onrechtmatig op het grondgebied verblijven. Dat oordeelt het Europees Comité voor Sociale Rechten in de zaak Conference of European Churches tegen Nederland. Wat zegt het Comité? Door Lieneke Slingenberg en Martijn Stronks Op 17 januari 2013...
De Raad van State heeft op 5 november 2014 geoordeeld dat er op dit moment geen vreemdelingen kunnen worden uitgezet naar Somalië. Dit betekent dat illegaal verblijvende vreemdelingen uit Somalië niet langer in vreemdelingenbewaring kunnen worden gesteld. Toch kunnen deze vreemdelingen hieraan geen verblijfsaanspraken ontlenen. Hoe zit dat? Door Thomas Spijkerboer en Martijn Stronks Wanneer...
Vandaag heeft het Europese Hof voor de Rechten van de Mens uitspraak gedaan in de zaak Jeunesse t. Nederland. Het EHRM stelt in deze uitspraak dat Nederland het recht op gezinsleven heeft geschonden door vast te houden aan het mvv-vereiste. Wat houdt dit vereiste in? En heeft deze uitspraak gevolgen voor het Nederlandse gezinsherenigingsbeleid? Door...
Op 15 september 2014 berichtte IOM dat alweer 500 migranten uit onder meer Syrië en Palestina waren omgekomen in de Middellandse zee. Als een schip in nood verkeert, is een kapitein volgens een eeuwenoude maritieme traditie verplicht zo snel mogelijk te hulp te schieten. Maar zijn kapiteins ook verplicht bootmigranten te redden? Door Lisa Komp De...
Op 4 juli jl. oordeelde de Rechtbank van Amsterdam dat de bewoners van de ‘Vluchthaven’ in Amsterdam het pand binnen vier dagen moeten verlaten. De gemeente is niet verplicht om alternatieve opvang te bieden aan de groep als geheel. Wel moet zij opnieuw beoordelen of de bewoners op individuele gronden recht op opvang hebben.  Door Lieneke...
Naar aanleiding van de ontwikkelingen in Oekraïne heeft de EU sancties ingesteld tegen een aantal Russen en Oekraïners. Zo is hen de toegang tot het grondgebied van de EU ontzegd. Valt dit onder het gewone migratierecht of is daar een andere juridische basis voor? Door Veeni Naganathar Het is niet zo gewoon als het wellicht lijkt,...
Het Europees Comité voor Sociale Rechten heeft een zogeheten ‘’immediate measure’  genomen over het recht op onderdak, kleren en voedsel voor vreemdelingen zonder verblijfsrecht. Wat betekent dit? Lieneke Slingenberg en Martijn Stronks  De klacht bij het Europees Comité voor Sociale Rechten (verder: Comité) werd op 17 januari 2013 ingediend door de Conference of European Churches (verder: CEC)...

EU-grensdoden

In een poging het Italiaanse eiland Lampedusa te bereiken zijn op 3 oktober 2013 meer dan 300 bootmigranten uit Sub-Saharisch Afrika verdronken. Wat gebeurt er aan de Europese buitengrenzen en wie is hiervoor verantwoordelijk? Door Paolo Cuttitta Migranten slachtoffers aan de EU-grenzen In internationale media zijn verschillende berichten verschenen over de bootramp die op 3 oktober 2013...

De Vreemdelingenketen

Na de zelfmoord van de asielzoeker Aleksandr Dolmatov in januari 2013 in een detentiecentrum, schreef staatssecretaris Teeven een gedetailleerd rapport. Het is een rijke bron van informatie over de behandeling van asielzoekers, maar niet eenvoudig te lezen. Wat is de “Vreemdelingenketen” en hoe is de uitwisseling van informatie tussen de verschillende organisaties daarin eigenlijk geregeld?  door Pieter Boeles Vreemdelingenketen Wie als vreemdeling Nederland...