Verkiezingen 2021: Internationale dimensie van het asielbeleid

3054

Verblijfblog besprak voorafgaand aan de verkiezingen van 2021 de integratie- en migratieparagrafen van de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen in de Tweede Kamer. Plannen worden per thema vergeleken met eerdere programma’s, waarbij wordt voortgeborduurd op het verkiezingsdossier uit 2017 waarin programma’s sinds 2006 werden vergeleken. Het vierde thema is de internationale dimensie van het asielbeleid.

 Door Marcelle Reneman

In dit blog wordt ingegaan op de internationale aspecten van het asielbeleid. Hoe denken de partijen over de naleving van het internationale en Europese recht op het gebied van asiel. Hoe willen zij de instroom van asielzoekers (en migranten) in Europa en Nederland reguleren? Wat is hun kijk op de opvang van vluchtelingen in de regio’s van herkomst en op migratiedeals met derde landen? Hoe moet controle aan de buitengrenzen van de EU plaatsvinden? Wat vinden zij van het Europese asielsysteem? En willen de partijen dat Nederland bijdraagt aan hervestiging van vluchtelingen uit regio’s van herkomst? Deze vragen komen aan bod in dit blog. Het volgende verkiezingsblog ‘Verkiezingen 2021: het Nederlandse asielbeleid’ gaat in op de (meer) nationale aspecten van het asielbeleid.

Overzicht van de voorstellen
De internationale en vooral Europese aspecten van het asielbeleid krijgen veel aandacht in de verkiezingsprogramma’s. Het uiteindelijke doel dat partijen voor ogen hebben, verschilt echter compleet. Waar Forum voor Democratie, PVV en de VVD willen toewerken naar een situatie waarin Nederland geen asielzoekers meer opneemt, willen andere partijen een Europees systeem waarin elke lidstaat, waaronder Nederland zijn aandeel neemt in de opvang van asielzoekers. Opvang in de regio blijft de realiteit en volgens Forum voor Democratie en de VVD zelfs de gewenste oplossing. Veel partijen willen bijdragen aan de opvang van asielzoekers en vluchtelingen in regio’s van herkomst.

Vrijwel alle partijen willen meer controle (‘grip’) op de instroom van asielzoekers en migranten. Over de manier waarop dat moet worden bereikt, zijn de partijen het echter oneens. Aan de ene kan zijn D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en SP voorstander van uitbreiding van het hervestigingsprogramma voor vluchtelingen uit de regio’s van herkomst en/of legale vluchtroutes naar Europa. Partijen als 50plus, CDA, SGP en VVD zien meer in strengere controles aan de buitengrenzen. Het CDA en de ChristenUnie vinden dat er Europese aanmeldcentra aan de buitengrenzen van de EU moeten komen. Veel partijen voelen zich ongemakkelijk bij de slechte humanitaire situatie in de opvangkampen in Griekenland en pleiten voor een eerlijke herverdeling van asielzoekers/en of vluchtelingen over de lidstaten van Europa. Lidstaten die niet mee willen doen, moeten van het CDA, DENK, D66 en de PvdA daarvoor gestraft worden. Alleen de ChristenUnie kiest wat betreft dat laatste voor een beloning- in plaats van sanctiemodel door lidstaten die wel meewerken meer middelen uit de structuurfondsen te bieden.

In de tabel hieronder staat een overzicht van alle voorstellen, die in dit blog worden besproken. Daarbij moet worden aangetekend dat in het vorige Verblijfblogonderzoek over de verkiezingen van 2006 tot en met 2012 niet alle partijen zijn meegenomen, maar we ons beperkten tot CDA, D66, GroenLinks, PvdA, PVV, VVD en SP. Dit verkiezingsjaar hebben we alle dertien programma’s onderzocht van de partijen die op dit moment zetels hebben in de Tweede Kamer en die als zodanig beogen daarin terug te keren (50+, CDA, CU, D66, DENK, FvD, GL, PvdA, PvdD, PVV, SGP, SP, VVD). Daarnaast hebben we voor dit blog ook terug gekeken naar de programma’s van alle partijen uit 2017. Uit het meerjarige overzicht kunnen dus ook slechts beperkte conclusies worden getrokken voor wat betreft 50+, CU, DENK, FvD, PvdD en SGP.

Plan 2006 2010 2012 2017 2021
Betere naleving Vluchtelingenverdrag/Internationaal en Europees Asielrecht GL GL GL
Uitbreiding ratificatie Vluchtelingenverdrag PvdD
Bescherming voor klimaatvluchtelingen GL
Opzeggen van het Vluchtelingenverdrag FvD, PVV, VVD (indien nodig in tijd van crisis)
Aanpassen EU regelgeving, zodat Nederland geen asielzoekers hoeft op te nemen FvD, VVD
Aanpakken grondoorzaken vluchtelingschap PvdD, D66, CDA CDA, SGP,
Ontwikkelingshulp niet inzetten voor migratiedoeleinden D66, PvdA, PvdD
Opvang in de regio wordt uitgangspunt Nederlands asielbeleid DENK, FvD, SGP, VVD
Afschaffen mogelijkheid in Nederland asiel aan te vragen VVD, FvD, 50 plus, SGP FvD, PVV, VVD (op termijn)
Nederland draagt bij aan opvang in de regio GL, CU, PvdA, PvdD, DENK, D66, SGP, SP CU, D66, DENK, GL, PvdA, PvdD, SGP, VVD
Nederland ondersteunt het Caribisch deel van het Koninkrijk bij opvang van asielzoekers D66, GL
Meer migratiedeals met derde landen PvdA, VVD, CDA DENK, SGP, VVD
Geen migratiedeals met derde landen PvdD PvdD
Herstel van grenscontrole in Nederland FvD, PVV, 50 plus FvD, PVV
Strenge(re) grenscontrole aan buitengrenzen EU VVD, D66, 50 plus, SGP 50plus, CDA, SGP, VVD
Strafbaarstelling oppikken en afzetten van migranten in Europese havens VVD
Humane controles op zee D66 D66, PvdD
Asielbeoordeling aan de buitengrenzen van de EU CDA, CU, VVD
Einde aan slechte situatie in Griekse opvangkampen CU, D66, GL, PvdA, PvdD, SGP
Herverdeling van asielzoekers/vluchtelingen uit Zuid-Europa CU, PvdA, GL, D66, DENK CU, DENK, D66, GL, PvdA, PvdD, SGP (alleen in noodsituaties), SP
Sancties voor lidstaten die niet meewerken met Europees asielbeleid, in het bijzonder herverdeling DENK CDA, DENK, D66, PvdA
Europese lijst veilige landen van herkomst CU, SGP
Uitbreiding hervestiging asielzoekers uit regio van herkomst CU, GL, D66, DENK CU, D66, PvdA, PvdD, SP
Onderzoek mogelijkheden betrekken particulieren, bedrijven en organisaties bij hervestiging CU, D66, GL
Creëren legale vluchtroutes GL, PvdA, D66 D66, GL

 

Internationale verdragen en regelgeving van de Europese Unie
Nederland verleent een asielvergunning aan mensen die in hun land van herkomst te vrezen hebben voor vervolging (verdragsvluchtelingen) of gegronde redenen hebben om aan te nemen dat zij bij uitzetting een reëel risico lopen om het slachtoffer te worden van ernstige schade (subsidiair beschermden). Deze toelatingsgronden zijn neergelegd in artikel 29 van de Vreemdelingenwet en gebaseerd op internationaal en Europees recht: het Vluchtelingenverdrag, het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en de EU Kwalificatierichtlijn (zie ook het blog: Subsidiaire bescherming en de vluchtelingenstatus).

Over hoe de bescherming van verdragsvluchtelingen en subsidiair beschermden er in de toekomst uit moet zien, verschillen de partijen van mening. Forum voor Democratie wil zonder meer af van internationale verdragen die het Nederlandse immigratie- en asielbeleid beperken en de PVV wil het ‘gedateerde Vluchtelingenverdrag opzeggen’. Deze partijen willen dan ook de mogelijkheid om in Nederland asiel aan te vragen, afschaffen. De VVD gaat niet zo ver, maar wil wel in geval van crisis het Vluchtelingenverdrag opzeggen of de werking ervan voor Nederland beperken tot vluchtelingen uit Europa. Ook EU-regelgeving moet daartoe worden aangepast. De VVD wil verder ‘een opt-out clausule’ voor de EU-afspraken op het gebied van asiel en immigratie wanneer hervorming van het Europees asielrecht onvoldoende ruimte biedt om de door de VVD voorgestelde crisismaatregelen te treffen. Volgens de SGP moeten ‘internationale verdragen [..] dusdanig worden herzien zodat asiel géén recht inhoudt om naar een land van keuze te reizen’. Als uiterste middel in een crisissituatie wil de VVD het recht op het aanvragen van asiel in Nederland opschorten en de Nederlandse grenzen sluiten voor migranten.

De overige partijen blijven het Vluchtelingenverdrag en het EU asielrecht onderschrijven. Het CDA zal ‘ook nu en in de toekomst [..] vluchtelingen, in het bijzonder kinderen, die werkelijk in nood verkeren altijd hulp en bescherming’ bieden. De PvdA schrijft dat er in Nederland draagvlak is voor de ruimhartige bescherming ‘aan vluchtelingen die om humanitaire of politieke redenen hun land moesten verlaten’. Groen Links wil zelfs de bescherming van vluchtelingen uitbreiden door ‘de rechten van klimaatvluchtelingen beter te verankeren in internationale verdragen’.

Grip op de instroom
Verschillende partijen vinden dat Nederland en/of Europa de ‘grip’ op migratie en vooral de instroom van asielzoekers is kwijtgeraakt en dat het belangrijk is die ‘grip’ terug te krijgen. Het CDA stelt bijvoorbeeld ‘dat migratie niet iets [moet zijn] wat ons overkomt, maar een bewuste keuze om hulp te bieden aan vluchtelingen en een toekomst geven aan arbeidsmigranten die onze economie nodig heeft. Door grip te krijgen op migratie en integratie zijn wij ook beter voorbereid op de verwachte toename van het aantal migranten door oorlog en geweld, klimaatverandering en de verdubbeling van de bevolkingsgroei in Afrika in de komende decennia’. De PvdA schrijft dat door grip te krijgen en te houden op migratie wordt voorkomen dat onze bestaanszekerheid in het geding komt. Om migratie beter gecontroleerd te laten verlopen, doen de partijen verschillende voorstellen, die vaak zien op nauwere Europese samenwerking.

Wegnemen van grondoorzaken van vluchtelingschap
Het CDA wil de druk op migratie uit vooral Afrika en het Midden-Oosten verminderen, ‘door te investeren in goede initiatieven ter voorkoming van gewapende conflicten’. Daarnaast moet Nederland volgens het CDA altijd bereid zijn ‘landen te helpen die proberen oorlogsgeweld en structurele armoede te boven te komen, evenals landen die met een grootschalige instroom van vluchtelingen uit buurlanden te maken hebben. Zonder adequate opvang en perspectieven is de kans groot dat vluchtelingen verder zullen trekken’. Ook de SGP wil de grondoorzaken van migratie, zoals honger, armoede of gewapende conflicten, bestrijden. D66, de PvdA en de PvdD benadrukken dat ontwikkelingshulp niet gekoppeld mag worden aan het terugdringen van migranten en asielzoekers. De VVD wil ontwikkelingshulp juist wel koppelen aan migratieafspraken.

Opvang in de regio
DENK, Forum voor Democratie, de SGP en de VVD willen dat het uitgangspunt van het Nederlandse asielbeleid wordt dat vluchtelingen worden opvangen in de regio van hun land van herkomst (zie over opvang in de regio ook de blogs: ‘Verkiezingen 2017: Opvang in de regio’ en ‘Opvang in de regio: strijd met internationaal recht?’). Voor de VVD en Forum voor Democratie komt opvang in de regio in de plaats van opvang in Nederland. De VVD vindt bijvoorbeeld dat ‘iedereen die op eigen houtje naar Europa reist direct teruggestuurd [dient] te worden naar een veilig land in de regio waar de Europese Unie een migratiedeal mee heeft’. De PVV zegt niets over opvang in de regio, maar wil zoals gezegd wel een volledige asielstop in Nederland. DENK schrijft dat wanneer er een te grote stroom van asielzoekers naar een land in de regio is, gewerkt moet worden aan verspreiding over meerdere landen. Voor DENK lijkt opvang in de regio niet in de plaats te komen voor opvang in Nederland. Het programma van DENK stelt dat Nederland meer verantwoordelijkheid moet nemen om mensen een veilige plek te geven en dat de partij voor een humanitair en ruimhartig asielbeleid is. Ook voor de SGP lijkt opvang in de regio niet in de plaats te komen voor opvang in Nederland.

DENK, de SGP en VVD vinden dat de EU respectievelijk Nederland moet bijdragen aan de kosten van opvang van asielzoekers en vluchtelingen in de regio. Andere partijen willen meebetalen aan opvang in de regio, zonder dat zij dit tot het uitgangspunt van het Nederlandse asielbeleid maken. Het CDA wil bijvoorbeeld dat Nederland samen met andere Europese landen een actief beleid voert ‘om ervoor te zorgen dat de opvanglocaties in de regio geen uitzichtloze kampen zijn, maar echte ‘asielsteden’ waar vluchtelingen zich met goed onderwijs en economische activiteiten kunnen voorbereiden op een nieuwe fase in hun leven, inclusief hulp om terugkeer naar het geboorteland mogelijk te maken’. Ook de ChristenUnie, D66, GroenLinks, PvdA, Partij voor de Dieren vinden dat Nederland moet bijdragen aan verbetering van de opvang van vluchtelingen in de regio’s van herkomst, bijvoorbeeld door de UNHCR of lokale of Nederlandse hulporganisaties financieel te ondersteunen of vluchtelingen te hervestigen (zie hieronder meer daarover). D66 en GroenLinks vinden dat Nederland de Caribische delen van het Koninkrijk bij het opvangen van vluchtelingen uit de regio moet ondersteunen.

Migratiedeals
DENK, de SGP, VVD zien heil in de uitbreiding van migratiedeals met derde landen die asielzoekers van Europa overnemen. DENK zegt daar wel expliciet bij dat deze deals in overeenstemming moeten zijn met internationaal recht. De VVD is trots op de belangrijke diplomatieke rol van Nederland bij de totstandkoming van de Turkije-deal (zie over die deal de blogs: ‘Is de EU-Turkije deal een verdrag?’, ‘Turkije als veilig derde land’, ‘Teruggekeerd en uit het zicht: wat gebeurt er na toelating tot Turkije?’ en ‘De EU-Turkije deal uit Grieks perspectief‘). ‘Die afspraak beteugelde de migratiegolf die Nederland en de EU in crisis had gestort’, aldus de VVD (zie over de vraag of dit juist is het blog: ‘Fact Check: Heeft de EU-Turkije deal het aantal migranten en grensdoden naar beneden gebracht?’). De VVD wil het migratiebeleid vervolmaken door migratieovereenkomsten met landen in de regio te sluiten. Landen die dergelijke overeenkomsten sluiten worden beloond met ‘ontwikkelingshulp, toegang tot de Europese markt, toegang tot de EU met visa en landingsrechten en het sluiten van handelsovereenkomsten’. De SGP wil migratieovereenkomsten met landen op de Balkan, in Afrika en het Midden-Oosten over de opvang en de terugkeer van asielzoekers, die worden gekoppeld aan migratiequota voor kennis, arbeids- en studiemigratie uit deze landen. Aan niet meewerken worden economische en financiële consequenties verbonden. De Partij voor de Dieren vindt juist dat de EU-Turkije deal in strijd is met internationaal recht en is tegen vergelijkbare afspraken met andere landen.

Controle aan de buitengrenzen van de Europese Unie
Forum voor Democratie en de PVV willen de controle aan de Nederlandse grens herstellen. 50plus, het CDA en de VVD zijn voorstander van het versterken van de controle aan de buitengrenzen van de Europese Unie om migratie in te perken. Volgens de VVD is handhaving met patrouilleschepen en grenswachten daarvoor onmisbaar. De VVD vindt ook dat het oppikken en afzetten van migranten in Europese havens strafbaar moet worden. Schepen van niet-gouvernementele organisaties of NGO’s voor de Afrikaanse kust stimuleren volgens de VVD migranten om een gevaarlijke overtocht naar Europa te wagen. ‘Als het de kapiteins echt alleen om het redden van drenkelingen te doen is, dan brengen ze mensen terug naar de dichtstbijzijnde haven in Afrika’. De SGP en de VVD willen mensenhandel en mensensmokkel aanpakken. Voor het CDA, de Christen Unie en DENK geldt dit alleen voor mensenhandel. D66, GroenLinks, de PvdA en de SP willen mensensmokkel bestrijden door legale migratieroutes (D66, GroenLinks) respectievelijk gereguleerde migratie (PvdA).

Het standpunt van de Partij voor de Dieren staat lijnrecht tegenover dat van de VVD. Die schrijft dat NGO’s en andere humanitaire organisaties reddingsacties op zee mogen organiseren zonder daarin tegengehouden of beboet te worden. Migranten die gered zijn, moeten worden gebracht naar locaties waar ze asiel kunnen aanvragen. De PvdD wil ook dat de EU stopt met ‘het trainen en financieren van de Libische kustwacht, die beschuldigd wordt van ernstige mensenrechtenschendingen’. De Partij voor de Dieren wil Frontex vervangen door humanitaire missies, die gericht zijn op het helpen van mensen in nood. Ook D66 stelt dat buitengrenscontroles op zee ‘humaan’ moeten zijn.

Een Europees asielsysteem
Het CDA, de ChristenUnie, D66 en de PvdA wijzen op het belang van een goed werkend Europees asielbeleid. Het CDA, de ChristenUnie en de PvdA willen dat Nederland daarin het voortouw neemt. De ChristenUnie, D66 en de PvdA willen zo een beleid eventueel met een groep gelijkgestemde lidstaten realiseren als sommige lidstaten niet mee willen doen.

Het CDA, de ChristenUnie en (zolang opvang in de regio nog niet volledig werkt) de VVD willen dat beoordeling van asielverzoeken primair aan de buitengrenzen van de Europese Unie plaatsvindt. De ChristenUnie is voorstander van ‘vooruitgeschoven Europese aanmeldcentra langs de randen van de Europese buitengrenzen’. Daar kunnen asielzoekers zich veilig melden met hun asielverzoek. Het wordt dan volgens de ChristenUnie minder aantrekkelijk om een gevaarlijke oversteek te maken naar Europees grondgebied. ‘Aanmeldcentra moeten te allen tijde voldoen aan strenge criteria van menswaardige opvang: droog, warm, en voor iedereen veilig. Elke opvang in aanmeldcentra die niet aan deze criteria voldoet is onacceptabel.’ In deze aanmeldcentra kunnen asielverzoeken van asielzoekers uit veilige landen van herkomst worden afgewezen. De andere asielverzoeken worden over de Europese lidstaten verdeeld.

De VVD vindt dat asielzoekers die aan de buitengrenzen van de EU asiel aanvragen in een gesloten voorziening (dus in detentie) of op een eiland moeten worden opgevangen, zodat doorreizen niet mogelijk is. ‘Vanuit deze opvanglocatie kunnen mensen teruggestuurd worden naar het land van herkomst, een veilig derde land of eventueel op uitnodiging toegelaten worden tot een EU-lidstaat’. Als opvang aan de buitengrenzen van de EU niet lukt, dan is de VVD voorstander van een ‘mini-Schengenzone met strikte grenscontroles’ binnen de EU. Migranten die binnen deze zone asiel aanvragen, worden opgevangen in bewaakte locaties aan de grens en teruggestuurd naar de (veilige) landen waar ze zijn binnengekomen.

De ChristenUnie, D66, GroenLinks, de PvdA, de Partij voor de Dieren en de SGP willen dat er een einde komt aan de mensonterende omstandigheden waarin asielzoekers verblijven in de opvangkampen op de Griekse eilanden. GroenLinks noemt de kampen in Griekenland een ‘schandvlek’ en de ChristenUnie ziet hen als een ‘aanklacht tegen heel Europa’. De meeste partijen vinden dat asielzoekers uit die kampen moeten worden verdeeld over de Europese lidstaten en dat ook Nederland daarin zijn aandeel moet nemen. De SGP vindt dat Nederland hieraan ruimhartig financieel moet bijdragen en concrete hulp en ondersteuning moet bieden aan vluchtelingen en migranten die arriveren in opvanglocaties in Zuid-Europa. ‘Indien blijkt dat Zuid-Europese landen er maar niet in slagen de organisatie in de opvangkampen op orde te krijgen, kan de EU het beheer op verzoek of na toestemming van het betrokken land tijdelijk overnemen’, aldus de SGP.

De ChristenUnie, DENK, D66, GroenLinks, de PvdA, de Partij voor de Dieren, de SGP (alleen in noodsituaties) en de SP willen dat asielzoekers eerlijk worden verdeeld over de Europese lidstaten. Sommige partijen beperken de herverdeling wel tot asielzoekers die een goede kans maken op een verblijfsvergunning (CU, D66, SGP). GroenLinks en de Partij voor de Dieren hebben het over de herverdeling van vluchtelingen in plaats van asielzoekers, wat zou kunnen betekenen dat alleen migranten met een vluchtelingenstatus worden herverdeeld. D66 wil dat bij de hervestiging rekening wordt gehouden met de voorkeur van de asielzoeker, de aanwezigheid van familieleden, bevolkingsomvang en behoefte in de betreffende lidstaten. De VVD wil alleen onder voorwaarden andere EU-lidstaten helpen met de hervestiging van kansrijke asielzoekers als er sprake is van een strenge procedure aan de Europese buitengrens en effectievere terugkeer voor afgewezen asielzoekers.

Eerder stuitte de herverdeling van asielzoekers op verzet van lidstaten als Hongarije en Slowakije (zie hierover ook ons blog: ‘herplaatsing van asielzoekers in Europa, hoe werkt dat?’). D66 vindt dat, indien nodig, afspraken moeten worden gemaakt zonder deze lidstaten. DENK, D66 en de PvdA willen sancties voor EU-lidstaten die niet willen meewerken aan een herverdelingssysteem. Het CDA wil meer in het algemeen lidstaten die geen verantwoordelijkheid nemen voor een gemeenschappelijk asielbeleid financieel korten. De ChristenUnie vindt dat lidstaten die aan afspraken meewerken moeten kunnen rekenen op meer middelen uit de structuurfondsen.

De SGP vindt dat alle Schengen-lidstaten dezelfde lijst van veilige landen dienen te hanteren. De betrokken lidstaten bepalen gemeenschappelijk de samenstelling van deze lijst. Volgens de SGP moet deze vaststelling buiten de verantwoordelijkheid van de Europese Commissie vallen. Ook de ChristenUnie is een voorstander van een Europese lijst van veilige landen. Volgens GroenLinks moet voor burgers het beter inzichtelijk gemaakt worden welke landen op de lijst van veilige landen staan en waarom.

Hervestiging en legale vluchtroutes
Bij hervestiging neemt Nederland vluchtelingen op uit vluchtelingkampen in landen in ondermeer het Midden-Oosten, Afrika en Azië (zie hierover ook ons blog: ‘Hervestiging van vluchtelingen in Nederland’. De ChristenUnie, D66, de PvdA, de Partij voor de Dieren en de SP willen het aantal vluchtelingen dat Nederland hervestigt, verhogen. Op dit moment hervestigt Nederland 500 vluchtelingen per jaar. Volgens D66 en de ChristenUnie moeten dat er 5000 per jaar worden. De ChristenUnie, D66 en GroenLinks willen de mogelijkheid onderzoeken voor burgers en organisaties (zoals kerken, verenigingen, maatschappelijke organisaties en bedrijven) om betrokken te worden in de hervestiging van asielzoekers. Een dergelijk sponsorshipprogramma bestaat al in Canada. D66 en GroenLinks vinden ook dat er andere legale mogelijkheden moeten komen voor vluchtelingen om naar Europa te reizen. Volgens D66 moet Nederland zich op Europees niveau inzetten voor humanitaire visa.

De SGP vindt dat hervestiging moet worden ingezet als vervanging voor illegale migratie. Hiermee ‘ontstaat er controle en regie op het migratiestelsel. We hebben grip op wie we uitnodigen en hoeveel vluchtelingen we uitnodigen. [..]Bovendien ondermijnen we via hervestiging het verdienmodel van mensensmokkelaars en voorkomen we dat migranten in gammele bootjes de Middellandse Zee oversteken. Ook de PvdA wijst erop dat hervestiging een ‘gecontroleerde en veilige manier’ is om vluchtelingen naar Nederland te brengen. De VVD laat het aantal vluchtelingen dat wordt gehervestigd, afhangen van het maatschappelijk draagvlak en de instroom in Nederland. Pas als ‘de instroom in Nederland nagenoeg tot nul is gedaald’ gaat Nederland regionale opvangcentra door middel van hervestiging ontlasten. Vluchtelingen worden geselecteerd ‘op basis van inpasbaarheid in de Nederlandse samenleving, bijvoorbeeld op basis van taal- en opleidingsniveau en affiniteit met een vrije samenleving’.

Dit blog is op 12 maart 2021 op enkele punten redactioneel gewijzigd.