Nationaliteit

Nederland verstrekt jaarlijks een beperkt aantal werkvergunningen aan arbeidsmigranten van buiten de EU(derdelanders). Veel meer derdelanders komen via een andere EU lidstaat in Nederland werken. Onlangs berichtte Nieuwsuur over de toename van het aantal gedetacheerde derdelanders. Wat is de ‘derdelander detacheringsroute’ en welke juridische en praktische uitdagingen komen erbij kijken? Door Imke van Gardingen* Het aantal derdelanders...
Vreemdelingen van buiten Europa die de ouder zijn van een Nederlandse kind kunnen onder bepaalde voorwaarden een verblijfsrecht in Nederland krijgen. Volgens Nederland is dit verblijfsrecht tijdelijk: het houdt op als het kind 18 wordt. Vandaag oordeelde het Hof van Justitie dat dit in strijd is met het Unierecht. Door Marcelle Reneman Kinderen met de...
Britse staatsburgers zijn niet langer burgers van de Europese Unie. Zodra de transitieperiode op 31 december 2020 afliep, verloren zij deze ‘supranationale’ status. Dit heeft niet alleen consequenties voor hun verblijfsrecht en stemrecht in lokale en Europese verkiezingen, maar mogelijk ook voor hun sociale rechten in de Nederlandse verzorgingsstaat. Wat zijn de aanspraken op...
Britse staatsburgers zijn niet langer burgers van de Europese Unie. Op het moment dat de transitieperiode op 31 december 2020 afliep verloren zij deze ‘supranationale’ status. Dit verlies heeft niet alleen consequenties voor hun verblijfsrecht en stemrecht in lokale en Europese verkiezingen, maar mogelijk ook grote gevolgen voor hun sociale rechten in de Nederlandse...
Verblijfblog besprak voorafgaand aan de verkiezingen van 2021 de integratie- en migratieparagrafen van de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen in de Tweede Kamer. Plannen worden per thema vergeleken met eerdere programma’s, waarbij wordt voortgeborduurd op het verkiezingsdossier uit 2017 waarin programma’s sinds 2006 werden vergeleken. Het zesde thema is het nationaliteit en staatloosheid. Door Katja...
Al sinds 2016 werkt de overheid aan nieuwe wetgeving inzake staatloosheid. Nederland staat bekend als het enige land in Europa dat geen verblijfsrecht verbindt aan de formele vaststelling van staatloosheid. Zal de voorgestelde vaststellingsprocedure voor staatloosheid hierin verandering brengen?  Door Katja Swider Sinds het kritische rapport “Mapping Statelessness in the Netherlands” van de UNHCR in...
Vreemdelingen die de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt zijn voor de aanvraag van een verblijfsvergunning onbepaalde tijd uitgezonderd van de inburgeringsplicht, maar voor naturalisatie geldt deze uitzondering niet. Verblijfblog legt uit hoe dit zit en beschrijft enkele problemen die dit oplevert in de praktijk. Door Dani Yousif en Atra Hanna ‘Vrees voor tienduizenden ‘tweederangsburgers’ door aanscherping taaleis’,...
Op 9 december 2020 debatteert de Tweede Kamer over de Initiatiefnota van het lid Paternotte (D66) ‘Bescherm Nederlanders met een ongewenste tweede nationaliteit’. Dit blog licht het decennialang gaande politieke debat over de ‘dubbele nationaliteit’ en de Initiatiefnota toe. Door Betty de Hart Inleiding De term ‘ongewenste dubbele nationaliteit’ verwijst naar het verschijnsel dat...
De Afdeling rechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling) heeft een belangrijke uitspraak gedaan over Nederlanders die in het buitenland wonen. Zij verliezen nu tijdens meerderjarigheid na tien jaar automatisch het Nederlanderschap, indien zij ook een tweede nationaliteit hebben. De Afdeling oordeelt dat dit niet in overeenstemming is met het Unierechtelijk evenredigheidsbeginsel....
Door de komst van Syrische vluchtelingen, na het uitbreken van de Syrische burgeroorlog in 2011, is het aantal staatlozen en mensen met een onbekende nationaliteit in Nederland toegenomen. Waarom komt staatloosheid juist onder deze bevolkingsgroep regelmatig voor? Wat doet Nederland hier momenteel aan? En wat zou Nederland verder kunnen ondernemen om staatloosheid onder Syrische...
Een Nederlander kan zijn nationaliteit op twee manieren kwijtraken: door een handeling van de overheid (intrekking) of door de werking van de wet (verlies van rechtswege). Hoe zit dat precies?  Door Pieter Boeles en Majd Achour Inleiding Eerder is in Verblijfblog al beschreven...
Men kan Nederlander worden op drie manieren: door geboorte uit een Nederlandse ouder, door optie en door naturalisatie. Hoe gaat dat in zijn werk? Door Pieter Boeles en Francien de Lange Afstammingsbeginsel Het Nederlandse nationaliteitsrecht is gebaseerd op het beginsel  dat je Nederlander wordt door afstamming van een Nederlander:  het zogeheten ius sanguinis (recht van het bloed)....
De Minister van Veiligheid en Justitie heeft in september vorig jaar het Nederlanderschap van vier uitgereisde jihadisten ingetrokken. Dit was de eerste keer dat de minister deze maatregel toepaste sinds de Wet intrekking Nederlanderschap jihadisten is aangenomen. Wat regelt deze wet en wat zijn de gevolgen en knelpunten? Door Aya Younis De bestrijding van jihadisme...
Verblijfblog bespreekt de komende weken de integratie- en migratieparagrafen van de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen in de Tweede Kamer. Plannen worden per thema vergeleken met oude programma’s sinds 2006. Het thema van deze blog is nationaliteit.
Nederland hanteert een lijst van veilige landen van herkomst van asielzoekers. Het uitgangspunt is dat asielzoekers uit zo’n land geen gevaar lopen en daarom niet in aanmerking komen voor asiel. Onlangs zijn nieuwe landen op de Nederlandse lijst geplaatst. Sommige daarvan gelden gedeeltelijk als veilig, of zijn alleen onveilig voor bepaalde minderheidsgroepen. Hoe zit dat?
Op 28 september jl. verwierp de Tweede Kamer een wetsvoorstel van VVD-Kamerlid Bosman, om de immigratie vanuit Aruba, Curaçao en Sint Maarten te beperken. Wat stond er in het wetsvoorstel en waarom werd het niet aangenomen?
Kunnen Amerikanen naar Nederland emigreren na de verkiezing van Trump als president van de Verenigde Staten? RTL Editie NL stelde deze vraag. Wat zijn de opties? Het Nederlands-Amerikaans Vriendschapsverdrag biedt voor Amerikanen waarschijnlijk de meest reële toelatingsregeling.
Het Europese Hof van Justitie heeft bepaald dat een derdelander op basis van zijn of haar relatie met een Unieburger in sommige gevallen een verblijfrecht kan ontlenen aan diens Unieburgerschap. In de uitspraak Rendón Marín krijgt deze jurisprudentie een vervolg. Wat zijn de voorwaarden precies? En hoe past de Afdeling Bestuursrechtspraak deze voorwaarden toe?
Volgens Capgemini’s World Wealth Report 2014 telt de wereld inmiddels 13,7 miljoen dollarmiljonairs, een absoluut record. Een groot deel van de nieuwe miljonairs is afkomstig uit Azië. Europese landen lijden nog altijd onder de gevolgen van de economische crisis. Deze twee ontwikkelingen komen samen in het fenomeen ‘investeerdersburgerschap’. Waar is dat burgerschap het goedkoopst? Door...
In augustus 2014 is aan de Tweede kamer het nieuwe actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme voorgelegd. Hierin worden verschillende maatregelen beschreven om jihadisme aan te pakken. Wat voor een maatregelen zijn dit nu precies? Door Evelien Brouwer en Veeni Naganathar Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme Sinds maart 2013 is het dreigingsniveau in Nederland verhoogd van ‘beperkt’ naar ‘substantieel’...
In het regeerakkoord van Rutte II is aangekondigd dat de vereiste verblijfsduur voor naturalisatie van vijf jaar zal worden opgerekt tot zeven jaar. Er ligt hiertoe inmiddels een voorstel tot wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap in de Tweede Kamer. Onlangs heeft de Raad van State hierover geadviseerd. Wat zijn de argumenten voor...