Actueel migratierecht

Actueel migratierechtelijke onderwerpen toegelicht door de sectie Migratierecht van de Vrije Universiteit Amsterdam

Het Europees Comité voor Sociale Rechten heeft een zogeheten ‘’immediate measure’  genomen over het recht op onderdak, kleren en voedsel voor vreemdelingen zonder verblijfsrecht. Wat betekent dit? Lieneke Slingenberg en Martijn Stronks  De klacht bij het Europees Comité voor Sociale Rechten (verder: Comité) werd op 17 januari 2013 ingediend door de Conference of European Churches (verder: CEC)...
Wanneer een vreemdeling strafbare feiten heeft gepleegd of hiervan wordt verdacht, kan dat gevolgen hebben voor zijn verblijfsaanspraken in Nederland. Dit kan indien de vreemdeling op grond de strafbare feiten gekwalificeerd wordt als een ‘gevaar voor de openbare orde’. Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft zich in december 2019 in twee...
Volgens Capgemini’s World Wealth Report 2014 telt de wereld inmiddels 13,7 miljoen dollarmiljonairs, een absoluut record. Een groot deel van de nieuwe miljonairs is afkomstig uit Azië. Europese landen lijden nog altijd onder de gevolgen van de economische crisis. Deze twee ontwikkelingen komen samen in het fenomeen ‘investeerdersburgerschap’. Waar is dat burgerschap het goedkoopst? Door...
Op 7 november deed het Hof van Justitie een belangrijke uitspraak over asiel voor homoseksuelen. Het Hof sprak zich onder meer uit over de vraag of homo’s hun seksuele gerichtheid tegenover de autoriteiten van hun land geheim moeten houden als ze daarmee gevaar kunnen ontlopen. Wat staat er precies in de uitspraak? Door Hemme Battjes Het...
Op 1 april 2015 bepaalde de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, dat in de Donetsk-regio in het oosten van Oekraïne geen situatie is van “willekeurig geweld” als bedoeld in de Vreemdelingenwet. Het oorlogsgeweld in die regio is op zichzelf daarom geen reden om asiel te verlenen. Wanneer is sprake van willekeurig geweld? Door...
Als een alleenstaande minderjarige vreemdeling gedurende zijn asielprocedure meerderjarig wordt, heeft dit geen effect op zijn recht op gezinshereniging met zijn ouders. Dat heeft het Hof van Justitie EU bepaald in een prejudiciële zaak tegen Nederland. Dit betekent dat het Nederlandse nareisbeleid voor alleenstaande minderjarige vluchtelingen moet veranderen. Wat zegt het Hof? Door Martijn Stronks Het...
Op 12 oktober 2015 bereikte de coalitie een akkoord over de ‘sobere en rechtvaardige opvang’ van mensen met een asielvergunning voor bepaalde tijd. Deze asielstatushouders krijgen niet langer met voorrang een sociale huurwoning en voorzieningen worden deels in natura uitbetaald. Volgens de coalitie zijn de maatregelen in overeenstemming met het internationale recht. Klopt dit?...
In een eerder Verblijfblog is ingegaan op de zaak N.T. en N.D. vs. Spanje bij het EHRM over het optreden van de Spaanse autoriteiten in Melilla. Kern van deze uitspraak is dat er volgens de Grote Kamer geen schending van het recht op een effectief rechtsmiddel en het verbod op collectieve uitzetting heeft plaatsgevonden,...
Regelmatig halen berichten over de uitzetting van ernstig zieke vreemdelingen het nieuws. Recent bekritiseerde de Hoge Commissaris voor de Rechten van de Mens van de Raad van Europa het Nederlandse beleid rond deze groep vreemdelingen. Welke regels gelden voor het uitzetten van ernstig zieke vreemdelingen? Door Marcelle Reneman Is ziekte een reden voor asiel volgens het...
Niet veel mensen weten dat Turkse staatsburgers op grond van het Europese recht een relatief sterke rechtspositie hebben met betrekking tot toegang tot de arbeidsmarkt en het recht om hier te verblijven. GroenLinks kamerlid Linda Voortman diende een initiatief wetsvoorstel in om die speciale rechten in de wet vast te leggen. Is dit nodig? Door...
In het regeerakkoord van Rutte II is aangekondigd dat de vereiste verblijfsduur voor naturalisatie van vijf jaar zal worden opgerekt tot zeven jaar. Er ligt hiertoe inmiddels een voorstel tot wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap in de Tweede Kamer. Onlangs heeft de Raad van State hierover geadviseerd. Wat zijn de argumenten voor...
Op 4 juni jl. bepaalde het EU Hof van Justitie dat een inburgeringsplicht voor lang verblijvende vreemdelingen van buiten de Europese Unie niet in strijd is met EU-recht. Bij de uitvoering van deze inburgeringsplicht moet Nederland wel bepaalde grenzen inachtnemen. Wat zijn die grenzen en wat zijn de gevolgen van deze uitspraak voor de...
Met een paginagrote advertentie van de INCO Business Group in het Financieel Dagblad en een oproep op Facebook werd op 1 december 2015 Incubators for Immigrants gelanceerd. De stichting wil ondernemende asielzoekers met een “relevant, haalbaar, origineel, schaalbaar en creatief” plan een vliegende start geven. Kan dit? Welke voorwaarden gelden voor een aanvraag als start-up?  Door...
Nederland handelt in strijd met het Europees Sociaal Handvest door geen onderdak, kleding en voedsel te verschaffen aan vreemdelingen die onrechtmatig op het grondgebied verblijven. Dat oordeelt het Europees Comité voor Sociale Rechten in de zaak Conference of European Churches tegen Nederland. Wat zegt het Comité? Door Lieneke Slingenberg en Martijn Stronks Op 17 januari 2013...
In het Nederlandse asielrecht staat centraal wat de asielzoeker aan de IND vertelt over de vervolgingen en bedreigingen die hij heeft meegemaakt. Hoe bewijst een asielzoeker dat hij in aanmerking komt voor asiel? Door Hemme Battjes De Correspondent 31 oktober 2013 'Hoe bewijs je marteling of een seksuele gerichtheid?' De IND houdt de stellingen van de asielzoeker...
Op 7 januari 2020 nam het Mensenrechtencomité van de Verenigde Naties een beslissing over een klimaatvluchteling die van het eiland Kiribati naar Nieuw-Zeeland was gevlucht. Gezien de effecten van klimaatverandering en de stijging van het waterpeil, zou de situatie daar levensbedreigend zijn. Wat heeft het Mensenrechtencomité precies gezegd en wat zegt het huidige recht inzake de bescherming van klimaatvluchtelingen?   Door Evelien Brouwer Inhoud beslissing Mensenrechtencomité  Het besluit...
Asielzoekers die in Nederland asiel aanvragen, moeten lang wachten voordat zij de asielprocedure ingaan en voordat zij een beslissing krijgen. Dat geldt echter niet voor alle asielzoekers. De Nederlandse overheid heeft de afgelopen jaren verschillende kansloze asielaanvragen prioriteit gegeven, en kansrijkere aanvragen vertraagd. Hoe zit dat precies? Door...
Op zaterdag 23 maart was er in Amsterdam een demonstratie van en voor uitgeprocedeerde asielzoekers. De leuze is “Geen vluchteling op straat of in de cel”. Wat is de juridische achtergrond?  door Thomas Spijkerboer Wat is er aan de hand? In 2012 zijn er in Ter Apel, Sellingen, Den Bosch, Amsterdam en Den Haag tentenkampen van uitgeprocedeerde...
EU-gezinsherenigingsrecht is soepeler dan Nederlands recht, maar het is alleen van toepassing op Nederlanders die in een ander land verblijven. Is een vakantie voldoende om onder de Europese regels te vallen? Of moet de vreemdeling werk hebben? En grensarbeid dan? De zogeheten Europa-route toegelicht. Door Nadia Ismaili De toepasselijke EU-regels Iedereen met de nationaliteit van een EU-lidstaat...
Op 7 november 2018 oordeelde het Hof van Justitie EU over het Nederlandse inburgeringsbeleid. Het was de derde uitspraak van het Hof over dit beleid. Hoe zit het met de inburgeringsvoorwaarde voor een zelfstandig verblijfsrecht voor gezinsmigranten? Door Betty de Hart De Gezinsherenigingsrichtlijn geeft aan gezinsmigranten...
In augustus 2014 is aan de Tweede kamer het nieuwe actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme voorgelegd. Hierin worden verschillende maatregelen beschreven om jihadisme aan te pakken. Wat voor een maatregelen zijn dit nu precies? Door Evelien Brouwer en Veeni Naganathar Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme Sinds maart 2013 is het dreigingsniveau in Nederland verhoogd van ‘beperkt’ naar ‘substantieel’...
Nederland kent sinds 1 januari 2015 een startupverblijfsvergunning. Deze is geldig voor één jaar. Na dat jaar moet de startup een verblijfsvergunning voor arbeid als zelfstandige aanvragen. Met de versoepeling van de zelfstandigenregeling per 1 januari 2016 is gezocht naar een oplossing voor het gevreesde gat tussen startup- en groeifase. Hoe ziet die zelfstandigenregeling...
Op 18 december 2014 deed het Hof van Justitie uitspraak in de zaak Abdida. Het Hof laat zich voor de eerste keer uit over het recht op elementaire sociale voorzieningen voor ernstig zieke migranten zonder verblijfsvergunning in afwachting van terugkeer. Wat staat precies in de uitspraak en voor welke vreemdelingen is deze uitspraak relevant? Door...
Het kabinet Rutte II is sinds 14 maart 2017 demissionair en beperkt zich tot de behandeling van lopende zaken. De nieuw gekozen volksvertegenwoordigers richten zich vooral op de vorming van een nieuw kabinet. Wat erft het volgende kabinet van Rutte II op het gebied van migratierecht? Vier wetsvoorstellen passeren de revue. Door Hans van Oort 1....
NRC berichtte op 2 juni 2019 dat in de afgelopen 4,5 jaar ruim 1600 alleenstaande ‘asielkinderen’ zijn verdwenen uit de opvang. Hoe is de opvang van deze kinderen geregeld, hoe kan het dat deze kinderen zijn verdwenen en wat doet de Nederlandse overheid om de verdwijningen te voorkomen? Door...
In 2014 en 2015 heeft de Europese Unie (EU) verschillende financiële maatregelen genomen met omringende landen in het kader van migratiesamenwerking. De toekenning van gelden aan projecten bij deze samenwerking dient volgens EU-regelgeving te verlopen. Nu blijkt dat deze regels op meerdere punten zijn geschonden. Hoe zit dit precies? Door Kevin Stolwijk Openbare aanbesteding Verschillende projecten in...
De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid wil asielzoekers voor het eerst sinds 2011 weer overdragen aan Griekenland. Volgens een recente uitspraak van de Raad van State mag dit echter (nog) niet, omdat de rechtsbijstand in Griekenland onvoldoende is. Hoe zit dit precies? Door Hemme Battjes In...
Door de komst van Syrische vluchtelingen, na het uitbreken van de Syrische burgeroorlog in 2011, is het aantal staatlozen en mensen met een onbekende nationaliteit in Nederland toegenomen. Waarom komt staatloosheid juist onder deze bevolkingsgroep regelmatig voor? Wat doet Nederland hier momenteel aan? En wat zou Nederland verder kunnen ondernemen om staatloosheid onder Syrische...
Onlangs bepaalde het Hof van Justitie dat overlastgevende asielzoekers niet uit de opvang mogen worden gezet, ook niet tijdelijk. Verblijfblog legt uit hoe dit precies zit en wat het betekent voor Nederland. Door Lieneke Slingenberg Op 12 november beantwoordde het Hof van Justitie voor de derde...
In de brief die staatssecretaris Teeven op 13 september aan de Tweede Kamer stuurde, geeft hij zijn visie op “de inzet van toezichtmaatregelen en vreemdelingenbewaring bij terugkeer.” Wat is zijn visie op vreemdelingenbewaring?  Door Galina Cornelisse Met de brief deed de staatssecretaris de toezegging gestand die hij op 17 april had gedaan in de hoorzitting naar...